.

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

29 Kasım 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31674

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen ortalamasını,

b) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölümlerine bağlı anabilim dallarını,

ç) Bölüm: Fakülteye bağlı temel bilimler ve klinik bilimler dallarını kapsayan birimi,

d) Dekan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Eğitim komisyonu: Dekan veya eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında Fakültede tüm dönemlerin eğitim-öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere en az iki sınıf koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

f) Fakülte: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

h) Mezuniyet projesi: Öğrencilerin mezun olması için beşinci sınıfta hazırlanıp sunulan çalışmayı,

ı) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

i) Sınıf koordinatörü: Her eğitim ve öğretim yılının başında Dekanlık tarafından bir yıl süreyle atanan, sorumlu olduğu sınıfın eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonunda eğitim komisyonu başkanına yardım etmekle sorumlu öğretim üyesini,

j) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

k) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

m) Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan aday, kaydını YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-devlet üzerinden veya Üniversitenin belirlediği kayıt merkezinde şahsen yapar. Posta veya kargo ile kayıt yapılmaz. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesine sahip vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.

(3) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

(4) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(5) Kayıt sonrası öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci geçici kimlik kartı veya öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, ders muafiyeti

MADDE 6 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin derslerinin denklikleri ve muafiyet işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

(3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl/yıl başında kaydını yenilemek zorundadır.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakülte tarafından tebliğ edilen akademik takvime göre yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve sınıf koordinatörüne onaylatmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde sınıf koordinatörünün onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilirler.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(4) Haklı ve geçerli mazereti olup kaydını yeniletmeyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde kayıt yenileme başvuru yapabilir. Bu durumda kaydın yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yarıyıl/yıl ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Değişim programları

MADDE 9 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir yıl süreyle yükseköğretim kurumlarına gönderilebilirler. Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar, YÖK tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar ile Görev ve Sorumluluklar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretim türü ve süresi

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme sistemine göre örgün eğitimle yapılır. Olağanüstü durumlarda uzaktan eğitim yapılabilir. Sınıf geçme sistemi, eğer devam sebebiyle başarısızlık söz konusu değilse, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerde uygulanmaz. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden kalan öğrenciler, mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Bu eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik haklarından yararlanma ile ilgili hususlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

(3) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları olmak üzere toplamda en az 28 haftadan (140 iş günü) oluşur. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan final sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Sınav dönemlerinde eğitim-öğretime ara verilmez. Eğitim-öğretim; Fakülte Kurulu ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Klinik/pratik uygulamalar (uygulamalı dersler), akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 12 – (1) Dersler; teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde verilir. Gerekli olduğu hallerde saha ve benzeri çalışma programları yapılabilir. Devam zorunludur. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde yapılır.

Sınıf koordinatörünün görevleri

MADDE 13 – (1) Sınıf koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Öğrenciyi yükseköğretim ve Üniversite mevzuatı hakkında bilgilendirmek.

b) Eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında öğrenciye rehberlik etmek.

c) Kayıt yenileme, ders seçme ve ekleme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim-öğretim problemleri hakkında bilgi edinmek ve ilgili birimlere iletmek.

d) Haftalık ders programını hazırlamak, tartışılması ve kesinleşmesi için eğitim komisyonuna sunmak.

e) Beşinci sınıf mezuniyet projesi öğrenci gruplarının düzenlenmesi ve koordine edilmesini sağlamak.

f) Dönemin işleyişi ile ilgili dönem öğrencilerine danışmanlık yapmak.

g) Ders yılı başında sınıf öğrenci temsilcilerini seçmek.

ğ) Diğer sınıf koordinatörleri ile birlikte akademik ders programının, sınav tarihlerinin, ders ve sınav çizelgelerinin uyumunu ve salon organizasyonunu sağlamak.

Eğitim komisyonunun görevleri

MADDE 14 – (1) Eğitim komisyonun görevleri şunlardır:

a) Akademik takvim taslağını hazırlamak.

b) Fakültedeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime uygun olarak düzenli bir şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak.

c) Fakülte öğretim üyelerinden gelen mesleki seçmeli ders/klinik uygulamaları ya da Üniversitenin diğer eğitim birimlerinden gelen alan dışı seçmeli ders açılması taleplerini değerlendirmek.

ç) Sınav takvimi taslaklarını hazırlayarak Dekanlığa önermek.

d) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programdaki değişiklik önerisini/önerilerini hazırlamak, Fakülte Kurulunun onayına sunmak.

e) Öğretim üyeleri, ders yürütücüleri ve öğrencilerden sınıf koordinatörlerine gelen geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildirmek.

f) Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o yarıyıla ait değerlendirmeleri, yapılan anket ve iletişim toplantılarını değerlendirerek, gerekli düzenlemeleri yapmak.

g) Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanın, eğitim ve öğretim ile ilgili olarak komisyondan istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

Öğretim programının esasları

MADDE 15 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/pratik uygulama oranı, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin preklinik derslerinden her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflardaki öğrencilerin, pratiği olan derslerin final sınavına girebilmeleri için yapmaları zorunlu olan pratik çalışmaların %70’ini akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine kadar, %100’ünü ise telafi süresinin sonuna kadar tamamlamış olması gerekir. Tamamlanamadığı durumda o pratikten başarısız sayılır, final sınavına giremez ve başarısız olunan pratiği bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) Telafi süresi, preklinik pratik çalışmanın sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı tarafından belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrenci, pratik uygulaması olan mesleki zorunlu derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi, geçer başarı notunu alamayarak kalması durumunda ilgili dersi/dersleri açıldığı ilk dönem devam koşulunu da sağlayarak tekrar eder.

Klinik dersler

MADDE 16 – (1) Gözlemci öğrenci eğitimi üçüncü sınıf bahar döneminde, klinik eğitimi ise dördüncü ve beşinci sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir.

(2) Üçüncü sınıf öğrencileri gözlemci öğrenci olarak belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Gözlemci öğrencilerin eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri; bir eğitim-öğretim yılında klinik bilimlerde anabilim dallarının her birinde en az 16 veya 32 yarım iş günü rotasyonlarla aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde pratik/klinik uygulama yaparlar:

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi                             En az 32 yarım iş günü

Protetik Diş Tedavisi                                       En az 32 yarım iş günü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi                         En az 16 yarım iş günü

Restoratif Diş Tedavisi                                    En az 16 yarım iş günü

Endodonti                                                        En az 16 yarım iş günü

Ortodonti                                                         En az 16 yarım iş günü

Çocuk Diş Hekimliği                                       En az 16 yarım iş günü

Periodontoloji                                                  En az 16 yarım iş günü

 

(4) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik eğitimi zorunlu ders statüsündedir ve bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve/veya hasta uygulamalarıdır.

(5) Öğrenciler, final sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik çalışmalarını ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(6) Klinik sonu sınavına ilişkin esaslar Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Klinik barajını eksiksiz ve başarılı şekilde tamamlayan ancak teorik sınavda başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavının sadece teorik aşamasına girer.

(8) Bir öğrenci aynı anda birden fazla kliniğe giremez.

(9) Klinik uygulamaları olan derslerde sınavlarını başarı ile tamamlayan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının izni ve yaptığı düzenlemelerle ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

(10) ERASMUS ve diğer değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda teorik ders/dersler ve pratik/klinik uygulamalar yapılamaz ve klinik ders için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

(11) Eğitim-öğretim yılında devamı alınmış; ancak başarısız olunmuş klinik uygulamalar, anabilim dalından görüş alınarak Dekanlık tarafından belirlenen süre içinde telafi edilir. Klinik telafisi, her anabilim dalı için normal klinik süresinin yarısı kadardır ve aralıksız olarak yarım iş günü olacak şekilde planlanır. Belirtilen süreyi geçmemek kaydıyla bir öğrenci en fazla üç anabilim dalından klinik telafisi alabilir. Bütünleme sınavı öncesi klinik telafisi yapmak için yeterli süre kalmaması durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez, başarısız olduğu klinik uygulamaları bir sonraki ders yılında tekrar eder.

Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik tekrarı

MADDE 17 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıfta öğrenci, klinik eğitimi sonuna kadar klinik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci, klinik eğitiminin bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz. Klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik eğitimi sonuna kadar klinik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayan öğrenci, eksik kalan uygulamaların iki katını klinik uygulamalarının %25’inden az olmamak koşuluyla akademik takvimde belirlenen telafi süresinde tamamlar. Bu telafi süresinde belirtilen iş barajını eksiksiz ve başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler klinik telafi sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik uygulamalarını tamamlayamayan, klinik sonu sınavından başarısız olan öğrenciler takip eden senenin klinik uygulama gruplarında klinik uygulamayı tekrar etmek zorundadırlar. Tekrar yapacakları klinik uygulama sayısı, ilgili anabilim dalının önerisiyle Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

Dersler

MADDE 18 – (1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, preklinik (uygulamalı) dersler ve klinik uygulama derslerinden oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Zorunlu dersler: Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alması ve başarılı olması gereken derslerdir. Zorunlu dersler, teorik ve/veya klinik/pratik uygulamalardan oluşur.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden oluşur. Bu dersler, alınması ve başarılı olunması zorunlu derslerdir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler, ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bu dersin yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir. Devamını almış olduğu halde başarısız olduğu seçmeli ders ertesi eğitim-öğretim yılında açılmazsa yeni açılan seçmeli dersin devamını almak zorundadır. Öğrenci, seçmeli ders değişikliği yapmazsa, yeni kayıt olduğu dönemde devam şartı aranmaz; ilgili seçmeli dersin takip eden yarıyılda sadece sınavına girer.

ç) Preklinik (uygulamalı) dersler: Mesleki zorunlu ders statüsündedir. Preklinik eğitimi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, hasta tedavisine yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar. Pratik eğitim; mesleki dersler ve temel tıp bilimleri kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir.

d) Klinik uygulama dersleri: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup klinik bilimler derslerine ait üçüncü sınıf gözlemci öğrenci uygulamaları ile dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık, yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Teorik derslerin %30’undan; uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvarların %20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve klinik uygulama sonu sınavına alınmaz.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

(4) Haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin mazeretle ilgili resmi belgelerin sunulması durumunda öğrencinin devam durumuna Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, klinik sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Bu sınavlar teorik (yazılı ve/veya sözlü) veya pratik (uygulamalı) olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da anabilim dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Resmi ve dini bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Öğrenciler ilan edilen sınav tarihlerini değiştirmek istediğinde değişiklik isteği sınava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte, sınav tarihine en geç üç iş günü kalana kadar ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesi uygun gördüğü takdirde mevcut belgelerle birlikte sınavın yapılacağı yeni tarihi akademik takvimde belirtilen sınav takvimine uymak koşulu ile yazılı olarak Dekanlık onayına sunar. Dekanlığın onayı ile değişiklik geçerli olur.

(4) Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Ara sınav; ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde yapıldığı sınavdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulu kararı ile belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak; Fakülte Yönetim Kurulu sınav sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Dersin yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav/sınavlarına katılmak zorunludur.

b) Final sınavı: Öğrencinin yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için derse devam zorunluluğunu yerine getirmek, teorik, pratik/klinik uygulaması olan derslerde istenen çalışmaları başarılı olarak tamamlamış olmak ve yarıyıl içinde açılacak yazılı ara sınava katılmak gerekir. Preklinik derslerin final sınavlarında, pratik uygulamaların başarı notuna katkı oranları ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve teorik sınava girebilmek için pratik sınavdan en az 60 puan almak gerekir.

c) Klinik sınavı: Klinik çalışmalarını eksiksiz tamamlayan, ilgili derse devam zorunluluğunu yerine getiren dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin uygulama sonunda girdikleri teorik ve/veya pratik olan sınavdır. Klinik sınav ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir ve klinik uygulama sırasında ilan edilir. Beşinci sınıflar için, bu sınavdan geçer not alamayan öğrenci, ilgili anabilim dalının bir sene sonraki ilk klinik çalışmalarına katılıp puanını tamamlamak ve klinik uygulama sonu sınavına girmek zorundadır.

ç) Bütünleme sınavı: Final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, final sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre telafi süresinde pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan; ancak final sınavına girmeyen öğrenciler katılma hakkına sahip olduğu sınavdır. Bütünleme sınav sonuçları final sınavı yerine geçer.

d) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınav/ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite hastaneleri veya diğer resmî yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır.

2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği derslerin ara sınavları varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

3) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan raporlar işleme konulmaz.

4) Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

5) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde yapılır.

e) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta bir dersten kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğrenciler alınmazlar. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci tek ders sınavına alınmaz. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra en geç beş iş günü içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için geçer not (60 puan) alması gerekir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Başarı puanı; ara sınav puan ortalamasının %40’ı ile final sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır.

(3) Başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Öğrencilerin ayrıca final veya bütünleme sınavından en az 60 alması gerekmektedir. Preklinik derslerinin final sınavında, önce pratik sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Başarı notları ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

 

Puanlar            Başarı Notu               Katsayı                  Başarı Derecesi

90-100                   AA                        4.00                    Başarılı (pekiyi)

80-89                     BA                        3.50                    Başarılı (iyi-pekiyi)

70-79                     BB                         3.00                    Başarılı (iyi)

65-69                     CB                         2.50                    Başarılı (orta-iyi)

60-64                     CC                         2.00                    Başarılı (orta)

00-59                      F1                         0.00                    Başarısız

00-00                      F2                         0.00                    Başarısız

00-00                      F3                         0.00                    Başarısız

00-00                      F4                         0.00                    Başarısız

 

(4) Geçer notlar şunlardır: AA, BA, BB, CB, CC, G notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

a) G: Mezuniyet projesini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

(5) Geçmez notlar şunlardır: F1F2F3F4, K notlarıdır.

a) F1: Final veya bütünleme sınavına katılan, dersten başarısız öğrencilere verilir.

b) F2: Final veya bütünleme sınavına katılmayan, dersten başarısız öğrencilere verilir.

c) F3: Devamsızlık veya klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari oranın tamamlanamaması nedeniyle final, bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı yok olmayan, başarısız öğrencilere verilir.

ç) F4: Klinik/pratik uygulamaları eksik olduğu için final sınavına girememiş ancak; asgari oranları tamamlamış öğrencilere, bütünleme ve tek ders sınavına kadar olan telafi süresince verilir. Telafi süreci sonunda eksiklikleri gideremeyen öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

d) K: Mezuniyet projesini belirtilen süre içinde başarı ile tamamlamayan öğrencilere verilir; tamamlayana kadar K harfiyle gösterilmeye devam edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 22 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, ilgili sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

(2) Öğrenciler teorik ders sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Sonuçlara yapılan itirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim üyesine sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görüşülür. Fakülte Yönetim Kurulu, sonucu on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirir.

(3) Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 23 – (1) Her türlü sınav evrakı Fakülte öğrenci işleri biriminde ilgili mevzuatına göre saklanır.

Not ortalamaları ve başarı durumu

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, AGNO ile belirlenir. Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki AGNO esas alınarak belirlenir.

(2) Fakültede, mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının en az 60 olması gerekir.

Sınıf geçme

MADDE 25 – (1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün dersleri alır ve kayıt olduğu yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya klinik uygulama/uygulamaları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) AGNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin F1F2F3F4 olmaması koşulu ile başarılı sayılır. Öğrenciler daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri not yükseltmek için tekrar alamaz.

(3) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadır.

(4) Fakültede başarı notu değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 26 – (1) Öğrencilere; Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitim-öğretime devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde Fakülteye yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir. İzin başvurusu birimince uygun görülen öğrenci izinli sayıldığı yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzin başvurusu birimince uygun görülmeyen öğrenci, ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar. Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza infaz kurumundayken Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu Fakülte üst kurullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık ile ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan akrabaların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen haller.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolla işlem yapılır. Öğrenci kayıt dondurduğu dönemin başından itibaren öğrenimine devam eder.

(5) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencilerin talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur. Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini belgelemek şartıyla veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretim süresince en çok iki kez ve en fazla bir yıl kayıt dondurabilir. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondurulur.

İlişik kesme

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakülteye şahsen başvurması zorunludur ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet Koşulları, Mezuniyet Başarısının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Mezuniyet koşulları

MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak.

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının belirlediği 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını tamamlamış olmak.

c) En az 2,00 AGNO sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

ç) Öğrencinin sene başında sınıf koordinatörleri kontrolünde anabilim dalı ile birlikte seçecekleri mezuniyet projesini, ilgili anabilim dalı öğretim üyesine/üyelerine sözlü olarak sunup, Dekanlık tarafından verilen tarihe kadar, basılı bir şekilde teslim etmiş olmak.

Mezuniyet başarısının derecelendirilmesi

MADDE 29 – (1) Diş hekimliği fakültesi eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün teorik, klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp AGNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere başarı belgesi, AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlara üstün başarı belgesi verilir. Bu durum öğrencinin diploma ekinde belirtilir.

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Ön lisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimine devam edemezler.

b) Diş hekimliği diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir. Diploma bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Diplomanın kaybedilmesi ya da mahkeme kararına dayalı yapılan nüfus kimlik bilgilerindeki değişiklik Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlenir.

(2) Mezun olmaya hak kazanmış ancak diploması henüz düzenlenmemiş mezunlar, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Mezun Belgesi alabilir. Bu belge üzerinde doğrulama kodu (karekod) bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel görünüş ve giyinişi

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişinin, Fakültenin ve diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 32 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Tebligat

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kaydı sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmemiş olanlar veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin var olan adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Kurulu ve Senato kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Footer Menü

  • Üniversite Adayları
  • Kablosuz İnternet
  • Dekanımızın Mesajı