.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

27 Haziran 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31879

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı başkanı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dalları başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hastane Müdürü: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Müdürünü,

e) Klinik sorumlusu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,

f) Merkez (Hastane): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

ğ) Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını,

h) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

i) Sorumlu Hemşire (Başhemşire): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Hemşiresini,

j) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması gerekli klinik uygulamalara ve araştırmalara olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve/veya diğer tüm hastalara bilimsel ölçütlere uygun ve kaliteli bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

ç) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili işbirliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

b) Uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliği yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ağız ve diş sağlığı konusunda ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Ağız ve diş sağlığıyla ilgili konularda gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

f) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği ve anlaşmalar yaparak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görev süresinden önce Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Süresi bitmeden ayrılan Müdürün yerine, aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek ve temsil etmek.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Anabilim/bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlamak.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)

MADDE 10- (1) Müdürün önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev yapan Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görev süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Fakültede devamlı statüde görev yapan Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Görev süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün bulunmadığı durumlarda ise vekalet eden müdür yardımcısı başkanlık yapar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü Hastane Müdürü tarafından oya katılmaksızın yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, bütçe önerisi hakkında Rektörlük Makamına sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

d) Çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimleri kurmak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

ğ) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında, Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığına bağlı anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıflarından birer öğrenci temsilcisi, Hastane Müdürü ve Sorumlu Hemşire ile Müdürün davetiyle ilgili birim/ünite sorumluları arasından seçilen birer üye ile üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan temsilcilerle birlikte en fazla 25 üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yeni üyeler seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Müdür, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevleri; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 15- (1) Hastane Müdürü; dört yıllık lisans mezunu ve en az beş yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan Üniversite idari personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdürün görev ve sorumluluk alanlarında, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, Merkezin; idari, teknik, destek, mali ve sağlık hizmetlerinin istenen kalitede, zamanında ve aksamadan, en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 16- (1) Klinik sorumlusu; Klinik Bilimler Bölümüne bağlı her bir anabilim dalı başkanı veya önereceği anabilim dalında kadrolu bir öğretim üyesidir. İlgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarında kadrolu bir öğretim üyesi Dekan tarafından Klinik sorumlusu olarak belirlenir ve sorumluluk sürelerini gösterir zaman çizelgeleri ile birlikte Müdürlüğe bildirir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Müdüre karşı sorumludurlar.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan lisans ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Sorumlu Hemşire ve görevleri

MADDE 17- (1) Sorumlu Hemşire; Fakültede görev yapan, lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokul veya fakültelerin hemşirelik bölümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti bulunan Üniversite personeli arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, Sorumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Yönetim Kurulunun belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Müdüre karşı sorumlu olup, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkezin yönetim organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18- (1) Merkezde, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdüre karşı sorumludur.

(3) Merkezin, faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkezin yönetim organları ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

akademik

  • Akademik Personel
  • Bölümler
  • Kurul ve Komisyonlar